Ofte spurgte spørgsmål

Flere har på e-mail spurgt om hvad forskellen er på de forskellige produkter vi tilbyder, og hvorfor de skal vælge os.
Nedenstående er kopi af vores svar til de kunder.

Hvad er egeninkasso?

Ved egeninkasso kører du selv sagen, gennem vores system, det betyder at vi gør alt på dine vegne i henhold til en fuldmagt som du giver os på at vi kan arbejde på dit firmas vegne. Du bestemmer hvor hårdt pres der skal lægges på debitor. Vi møder også i retten og betaler alle udgifter, vores eneste betaling er de renter og gebyrer som lovligt tillægges hovedstolen, indtil debitor betaler.

Egeninkasso har dog 2 veje, Blød- og Expressinkasso.

Hvad betyder det når vi skriver vi køber din fordring til eje?

For at overholde Dansk lov, kan vi ikke udfører inkasso på dine vegne uden at være underlagt Inkassoloven.

Så for at vi ikke bryder loven sælger du din fordring til os til kurs 100% af hovedstolen, firmaet som køber fordringen hedder DK Finans Ltd. og hører til i London, dette betyder dit salg af fordringen ikke er moms pålagt.

Vi leverer straks efter vi har indgået aftale med dig om køb af din fordring følgende til dig:
- En underskrevet aftale hvor af det fremgår du har sikkerhed/transport i din gamle fordring indtil du har modtaget din hovedstol ex. moms.
- Vi fremsender et guide til hvordan du i din næste moms opgørelse kan modregne momsen på den solgte fordring som tab.
- Du har altså efter indgåelse af aftalen med DK Finans Ltd. både sikkerhed for din betaling hos os, som ved transport i din gamle fordring indtil du modtager dit tilgodehavende ex. moms.

Hvad er blød inkasso?

Blød inkasso er ligesom alle andre inkassofirmaer i Danmark ( hos duskylderpenge bestemmer du dog selv tempoet og du modtager selv alle indbetalinger ), du uploader din fordring på duskylderpenge.com og indtaster dine bankoplysninger, herefter sender systemet automatisk rykker 1 ud indenfor 48 timer.

11 dage senere sendes rykker 2.

21 dage senere sendes rykker 3 samt inkassovarsel.

NB: Der udsendes et tilbud om frivilligt forlig med i alle rykkerbreve.

31 dage efter sendes sagen i fogedretten, vi betaler alle omkostninger, indleverer stævning samt evtentuelle påstandsdokumenter. Vi møder desuden i Fogederetten for at opnå dom på debitor.

Herefter modtager du din betaling som er 100% af hovedstolen.

Såfremt debitor indgår frivilligt forlig, eller afgiver insolvenserklæring, forsætter vi sagen indtil hver en krone er inddraget, når alt er betalt, skal du betale os, vi fremsender en opgørelse, som du skal betale inden 8 dage.

NB: du vælger selv om debitor betaler til din konto eller vores, betaler han til din er du forpligtiget til straks efter modtagelse af betaling at informere os herom, så vi ikke opkræver eller beregner forkert. Vælger du at debitor skal betale til os, klarer vi alt, og når hovedstolen er betalt, modtager du dine penge indenfor 8 dage.

Skulle debitor gøre indsigelser, tager vi straks sagen i fogedretten, og beder retten afgøre sagen.

NB:Du bestemmer selv om debitor skal registreres i duskylderpenges skyldnerregister, dette kan dog først ske efter udløb af frist fra første rykkerskrivelse ( 10 dage )

Hvad er Express Inkasso?

Du uploader din fordring på duskylderpenge.com, herefter vælger du Expressinkasso, du indgår herefter en aftale med os på vilkår beskrevet ovenstående, men tidsforløbet er kort og kontant.

Rykker 1 udsendes indenfor 48 timer efter vi har modtaget og godkendt din sag, hvor debitor bliver oplyst, at såfremt han ikke har betalt inden 10 dage, sendes sagen direkte i fogedretten uden yderligere varsel, samt debitor registreres i vores skyldnerregister.

Altså kun 11 dage efter udsendelse af rykker 1, sendes sagen i retten.

Som beskrevet ovenstående betaler vi alle udgifter, laver påkravsskrivelse /stævning, påstandsskrivelser, telefonmøder, samt møde i retten mv.

Vi udsender med alle breve et tilbud på frivilligt forlig, med kortest mulig afdragsløsning iht. Retsplejeloven på 10 måneder.

Kan jeg sælge min fordring?

Ja. Vi køber din fordring her og nu, du uploader eller e-mailer os din fordring, og indenfor 48 timer modtager du et tilbud på en kontant løsning her og nu.

Hvad er en Debitor rapport og hvorfor skulle jeg vælge det?

Dette gøres for at sikre at debitor ikke løber om hjørner med dig, for 999,- tilbyder vi følgende:

Vi udfører et omfattende kredittjek, hvad ejer din debitor, biler, bolig, sommerhus, virksomheder osv.

Har han haft tidligere konkurser, hvordan ser hans seneste regnskaber ud?

Hvordan er ejerforholdene i hans selskaber?

Vi besøger hans privat bolig 2 gange, morgen og aften og registere ved selvsyn køretøjer, og andre værdier som kan ses fra offentlig vej.

Vi laver en analyse via sociale medier af hans livsstil, venner og netværk.

En debitor rapport bruges typisk til at vurderer en fordring, eller såfremt der skal være retsmøde og man forventer debitor vil give en insolvenserklæring, eller vi ønsker udlæg / arrest i hans værdier til gælden er betalt. Så kan det være en stor fordel, da fogedretten ikke selv tjekker debitors insolvens, da en sådan gives under straffeansvar, som betyder at kan man tage debitor i at lyve risikere personen op til 6 måneders fængsel.

Hvad er Intelligent Inkasso?

Intelligent inkasso er når du ønsker at sende et kraftigt signal til debitor som han nok sent glemmer, kan vi tilbyde en lidt speciel service ( som vi kalder intelligent inkasso ) nemlig at overbringe en af rykkerbrevene eller påkravet ved personlig fremmøde på debitors bopæl eller opholdssted.

Kan I hjælpe selvom skyldner bor i udlandet?

Ja. Bor debitor i udlandet, så hjælper vi også her, vi tager sager i hele verden i samarbejde med www.youowemoney.com

Send os din fordring og vi kommer med et tilbud på en løsning indenfor 48 timer.

Hvordan er jeg stillet med moms på mit tilgodehavende?

At opnå momsfradrag for tab på en debitor kan i visse tilfælde have lange udsigter, fordi man som kreditor skal foretage en række handlinger, før tabet kan konstateres og herefter reguleres.

SKM2014.645.SKAT og http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2162027

Betyder det ikke længere en betingelse for at foretage regulering for tab på fordringer over 3.000 kr. (inkl. moms) uden for konkurs og akkord m.v., at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.

Det betyder, at det nu er muligt at regulere for tab på fordringer over 3.000 kr., hvis kreditor selv har forsøgt at inddrive fordringen ( kaldet Egeninkasso ) Dette kan du gratis få hjælp til via online portalen www.duskylderpenge.com som arbejder efter NO CURE NO PAY.

Eller du kan fastlægge en intern rykkerprocedure som skal sandsynliggøre, at tabet er lidt og dermed konstateret. Proceduren kan være forskellig, afhængig af hvilken branche kreditor befinder sig i og forskellig i forhold til, hvem debitor er. Det er en vurdering, som kreditor selv skal foretage i forhold til den procedure, der fastlægges i virksomheden.

Det er SKAT anbefaling, at der i virksomhed tages stilling til en fast rykkerprocedure og nedfælder denne, således at den er kendt af det relevante personale i virksomheden, og at den bliver fulgt, hver gang der skal ske inddrivelse og til vurdering af tab.

Men igen den nemme løsning er at bruge online portalen Duskylderpenge.com som klare alt for dig, upload din fordring/faktura, udfyld din virksomheds information samt debitors, og så klare de resten, du kan endda med stor sandsynlighed få dine penge, da portalen arbejder ud fra NO CURE NO PAY som betyder for du de ikke for en krone for deres arbejde hvis du ikke gør.

Mulighed for genoptagelse

Virksomheder, der indtil nu har undladt at regulere for tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., har mulighed for genoptagelse. Genoptagelsen kan ske for afgiftsperioder, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet i juni måned 2010.

• Månedsafregnende virksomheder: Fra og med maj 2010

• Kvartalsafregnende virksomheder: Fra og med 2. kvartal 2010

• Halvårsafregnende virksomheder: Fra og med 1. halvår 2010

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet ved relevant regnskabsmateriale og bilagsmateriale, samt at fordringerne har været igennem en rykkerprocedure, som sandsynliggør, at tabet er lidt.

Fristen for genoptagelse er 16. marts 2015.